Statut ELC (PL)

1
STATUT
Polskiego Stowarzyszenia – Europa Języków i Kultur
Tekst jednolity z dnia 5 marca 2010 roku
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie – Europa Języków i Kultur - zwane dalej Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie może używać swojej nazwy w językach obcych za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami
3. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Wodzisławiu Śląskim.
§ 2
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).
§ 3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków.
5. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.
§ 4
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.
Rozdział II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA
§ 5
Celem Stowarzyszenia jest popularyzacja wiedzy o językach i kulturach Europy, promocja znajomości i uczenia się różnych języków obcych przez całe życie oraz wspieranie i prowadzenie działań mających na celu umocnienie współpracy między różnymi regionami Europy. Stowarzyszenie prowadzi działania edukacyjne i kulturalne w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:
1) promowania idei różnojęzycznej i wielokulturowej Europy,
2) wspierania nauki różnych języków obcych w Europie, w tym języków mniejszości narodowych i języków rzadko używanych,
3) upowszechniania uczenia się języków obcych przez całe życie, motywowania do
2
doskonalenia ich znajomości poprzez realizację projektów o charakterze edukacyjnym i kulturalnym,
4) rozwijania tolerancji i zrozumienia między ludźmi należącymi do różnych obszarów kulturowych i tradycji językowych, kształtowania otwartej postawy wobec innych narodów, wspierania zaangażowania wszystkich grup społecznych w życie publiczne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
5) prowadzenia badań i zwalczanie stereotypów kulturowych i etnicznych poprzez wzbogacanie wiedzy o krajach, językach i kulturach europejskich i pozaeuropejskich, propagowanie idei integracji europejskiej,
6) ułatwiania nawiązywania kontaktów pomiędzy nauczycielami języków obcych w Polsce z ich potencjalnymi partnerami za granicą poprzez organizację kursów, szkoleń, seminariów, konferencji, imprez integracyjnych,
7) zachęcania członków stowarzyszenia do kształcenia ustawicznego, przygotowania stosownej oferty edukacyjnej, współorganizacji odpowiednich studiów podyplomowych oraz wspierania wszelkiej przedsiębiorczości,
8) integracji środowiska nauczycieli na wszystkich szczeblach edukacyjnych w Polsce oraz nawiązywania kontaktów z nauczycielami z zagranicy,
9) popularyzacji języka francuskiego w Polsce i w świecie, przyczynianie się do wzrostu poziomu jego znajomości, rozbudzania zamiłowania do języka i kultury francuskiej i krajów frankofońskich oraz w szerszym znaczeniu przyczyniania się do rozwoju kontaktów i wymiany na płaszczyźnie językowej i kulturowej oraz ekonomicznej ułatwiających proces wzajemnego poznania się Europejczyków,
10) współpracy z samorządami terytorialnymi oraz osobami, instytucjami i organizacjami realizującymi cele podobne jak Stowarzyszenia,
11) propagowania idei frankofonii w kraju i poza jego granicami oraz promocji kultur krajów frankofońskich,
12) dbałości o język polski i jego promocję w kraju, w Europie i na świecie, nawiązywania kontaktów z Polonią oraz wspierania jej działań,
13) wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy różnymi partnerami, również zagranicznymi o charakterze interdyscyplinarnym, łączącym naukę, technikę, kulturę, edukację, oświatę i wychowanie,
14) prowadzenia działań na rzecz zdrowego, aktywnego trybu życia dzieci, młodzieży i dorosłych oraz współpracę z publicznymi i niepublicznymi jednostkami służby zdrowia,
15) działalności charytatywnej.
Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
§ 6
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec, także mający miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3
3. Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:
a) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,
b) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, numer NIP, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.
4. Przyjęcie do Stowarzyszenia wymaga pisemnej rekomendacji co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia, złożenia deklaracji członkowskiej oraz podjęcia przez Zarząd uchwały o nadaniu członkostwa.
5. Zarząd nadaje członkostwo Stowarzyszenia w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
6. Zarząd nie jest zobowiązany do podania uzasadnienia uchwały o odrzuceniu wniosku o nadanie członkostwa. Decyzja Zarządu jest ostateczna.
§ 7
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:
a) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
b) może wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
c) korzystać z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
d) posiadać legitymację i nosić odznaki Stowarzyszenia,
e) korzystać z lokalu i urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, zaproponowanych przez Stowarzyszenie do dyspozycji członków z odpowiednią zniżką.
2. Członkowie zwyczajni i wspierający Stowarzyszenia są zobowiązani:
a) popierać i aktywnie realizować cele Stowarzyszenia oraz przyczyniać się do wzrostu jego roli i znaczenia,
b) przestrzegać powszechnie uznanych zasad i norm etycznych oraz postanowień statutu Stowarzyszenia,
c) brać udział w Walnych Zgromadzeniach Członków,
d) regularnie opłacać składki oraz ponosić dobrowolne świadczenia.
§ 8
1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi Stowarzyszenia poprzez złożenie oświadczenia woli, po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd.
2. Członkowie wspierający reprezentowani są w Stowarzyszeniu przez pisemnie upoważnione osoby fizyczne.
3. Ustanie członkostwa wspierającego następuje poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia.
4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionym w § 8.1. za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
§ 9
1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla
4
Stowarzyszenia.
2. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.
3. Członkowie honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.
4. Członek honorowy ma obowiązki określone w paragrafie 8.2 za wyjątkiem opłacania składek członkowskich oraz brania udziału w Zebraniach Zgromadzenia Członków.
5. Członkowi honorowemu może być nadana godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia. Godność tę Walne Zebranie może nadać osobie szczególnie zasłużonej w działalność Stowarzyszenia na rzecz krzewienia dialogu międzykulturowego i popularyzacji języków obcych, której postawa moralna i dotychczasowa działalność jest zgodna z celami i zasadami działalności Stowarzyszenia.
6. W tym samym czasie godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia może być nadana tylko jednej osobie.
7. Do Honorowego Prezesa Stowarzyszenia stosuje się postanowienia dotyczące członków honorowych, z tym że nadanie i odebranie tej godności następuje uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
8. Honorowy Prezes Stowarzyszenia ma prawo udziału w pracach wszystkich organów Stowarzyszenia z głosem doradczym.
§ 10
1. Utrata członkostwa następuje na skutek dobrowolnej rezygnacji, wykluczenia, śmierci oraz utratę osobowości prawnej przez osoby prawne.
2. Rezygnacja wymaga oświadczenia w formie pisemnej złożonego na ręce Zarządu.
3. Wykluczenie przez Zarząd może nastąpić w przypadku:
a) działalności członka sprzecznej ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
b) pisemnego umotywowanego wniosku co najmniej dziesięciu członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w punkcie 3.a,
c) brak aktywnej działalności w pracach Stowarzyszenia,
d) zalegania z wpłatą składki członkowskiej przez rok, po uprzednim pisemnym upomnieniu,
e) utraty praw publicznych.
§ 11
1. Członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków od decyzji Zarządu o jego wykluczeniu.
2. Odwołanie do Walnego Zgromadzenia musi być złożone pisemnie Zarządowi na co najmniej trzydzieści dni przed Walnym Zebraniem. Zarząd umieszcza odpowiedni punkt w porządku Walnego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania od wykluczenia po wysłuchaniu tego z członków, który został wykluczony. Jeżeli członek ten nie przybył na Walne Zgromadzenie, to uchwałę można podjąć bez jego wysłuchania.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
5
Rozdział IV
ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 12
Organami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
b) Zarząd Stowarzyszenia,
c) Komisja Rewizyjna.
§ 13
1. Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie może zarządzić głosowanie jawne.
2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 3-letnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.
3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
b) pisemnej rezygnacji,
c) odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
4. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust. 2 i ust. 3 lit. b pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.
§ 14
1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.
2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.
§ 15
1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej raz w roku kalendarzowym.
2. Zarząd powiadamia o terminie Walnego Zgromadzenia, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku. Termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.
6
4. Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.
§ 16
1. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia w szczególności należy:
a) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,
b) uchwalanie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności minionej kadencji,
e) udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,
f) wybór Prezesa i Członków Zarządu,
g) wybór członków Komisji Rewizyjnej,
h) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,
i) nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
j) ustalanie wysokości składek członkowskich,
k) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
l) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,
m) powoływanie i likwidacja oddziałów Stowarzyszenia,
n) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.
2. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.
3. Walne Zebranie Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.
4. Członek może udzielić upoważnienia do głosowania za siebie na Walnym Zgromadzeniu innemu członkowi. Upoważnienie takie w formie pisemnej winno być przedstawione osobie prowadzącej Walne Zgromadzenie bezpośrednio po otwarciu Walnego Zgromadzenia.
§ 17
1. Zarząd składa się z Prezesa oraz dwóch Wiceprezesów.
2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborze.
3. Do kompetencji Zarządu należy:
1. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
2. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia,
3. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
4. zawieranie umów o pracę z pracownikami Stowarzyszenia,
5. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności i prezentowanie ich Walnemu Zgromadzeniu Członków,
6. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
7
7. prowadzenie ewidencji członków i podejmowanych uchwał,
8. opracowywanie propozycji strategii działań Stowarzyszenia,
9. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
4. Zarząd Stowarzyszenia odpowiada za całokształt swojej działalności przed Walnym Zgromadzeniem Członków.
§ 18
1. Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest każdy członek Zarządu.
2. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia dla swej skuteczności wymagają łącznego działania dwóch członków Zarządu.
§ 19
1. Komisja Rewizyjna składa się od dwóch do trzech członków.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,
b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
c) przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
d) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
e) składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania.
4. Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby:
a) będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
5. Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 4 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 4 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.
§ 20
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.
Rozdział V
MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

§ 21
1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
a) składek członkowskich,
b) dotacji,
c) środków otrzymanych od sponsorów,
8
d) darowizn,
e) zapisów i spadków,
f) dochodów z własnej działalności,
g) dochodów z majątku.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
§ 22
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:
- Wydawanie książek (58.11.Z)
- Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)
- Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)
- Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z)
- Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.13.Z)
- Działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z)
- Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z)
- Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z)
- Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)
- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)
- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z)
- Działalność agencji reklamowych (73.11.Z)
- Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z)
- Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z)
- Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (79.90.A)
- Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z)
- Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
- Szkoły policealne (85.41.Z)
- Szkoły wyższe (85.42.B)
- Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z)
- Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z)
- Nauka języków obcych (85.59.A)
- Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
- Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)
9
- Opieka dzienna nad dziećmi (88.91.Z)
- Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z)
- Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z)
- Artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z)
- Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z)
- Działalność muzeów (91.02.Z)
- Działalność obiektów sportowych (93.11.Z)
- Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z)
- Pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z)
- Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (94.11.Z)
- Działalność organizacji profesjonalnych (94.12.Z)
- Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z)
4. Prowadzenie działalności gospodarczej odbywa się w formie bezpośredniej na podstawie istniejących struktur organizacyjnych Stowarzyszenia.
5. Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio organizuje i kieruje Zarząd Stowarzyszenia.
Rozdział VI
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 23
1. O zmianach niniejszego statutu i o rozwiązaniu Stowarzyszenia decyduje Walne Zgromadzenie na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania, a nadto Stowarzyszenie rozwiązuje się w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.