Opis projektu

                                                                                        

Projekt KLASY FRANKFOŃSKIE NA ŚLĄSKU jest realizowany pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Śląskiego i Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Uzyskaliśmy wsparcie Przedstawicielstwa Dyplomatycznego Walonia-Bruksela w Warszawie - Ambasady Belgii oraz Ambasady Francji i Instytutu Francuskiego w Polsce. Projekt został nagrodzony certyfikatem European Language Label 2007 dla nowatorskich inicjatyw w nauczaniu języków obcych.

Adresaci projektu
- nauczyciele języka francuskiego pracujący w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na Śląsku

Pilotaż projektu – 3 lata
Po okresie pilotażu nauczyciel danej szkoły otrzymuje certyfikat uczestnika projektu „Klasy Frankofońskie na Śląsku” wystawiany przez Przedstawicielstwo Dyplomatyczne Walonia-Bruksela w Warszawie - Ambasadę Belgii, Ambasadę Francji w Polsce, JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego oraz prezesa Polskiego Stowarzyszenia – Europa Języków i Kultur, a zarazem koordynatorkę projektu.

Szkolenia dla nauczycieli
Dyrektor szkoły lub organ prowadzący zobowiązują się do zapewnienia nauczycielowi min. 4 godzin tygodniowo w klasie lub w grupie frankofońskiej. Szkoły, które nie mogą zaproponować tej liczby godzin nauczania języka francuskiego (4 godziny tygodniowo) mogą przystąpić do projektu w danym roku szkolnym w charakterze „obserwatora” projektu, a nauczyciel może zapraszać lektora języka francuskiego - Belgijkę oddelegowaną przez Wallonie-Bruxelles International, korzystać z oferty szkoleniowej i materiałów promocyjnych. Nauczyciel deklaruje uczestnictwo w 4 szkoleniach w roku szkolnym. Odbywają się one najczęściej w soboty i trwają 8 godzin. Wszelkich dodatkowych informacji na temat projektu udziela koordynatorka projektu.

1. Co to jest klasa frankofońska?

W klasie frankofońskiej:

 • realizowany jest rozszerzony program języka francuskiego (gimnazja minimum 3+1 godz.; szkoły ponadgimnazjalne minimum 4 godz. tygodniowo),
 • zwiększamy motywację uczniów do nauki języków obcych, pracujemy metodami aktywizującymi uczniów, wspieramy ich zdolności i kładziemy nacisk na umiejętność swobodnego komunikowania się w języku francuskim,
 • przygotowujemy uczniów do egzaminu gimnazjalnego z języka francuskiego, rozszerzonej matury z języka francuskiego oraz konkursów o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
 • uczniowie mają możliwość zdobywania kolejnych stopni certyfikatu międzynarodowego DELF, jeśli wyrażą taką wolę, a nauczyciel podejmie się tego wyzwania. Uczniowie zwiększają swe szanse na kontynuację w przyszłości studiów za granicą w ramach programów europejskich (np. Erasmus), a poprzez dobrą znajomość języka obcego zapewniają sobie konkurencyjność na rynku pracy,
 • nauczyciele z Klas Frankofońskich na Śląsku mogą przystępować do egzaminów na egzaminatorów/korektorów DELF, a Polskie Stowarzyszenie – Europa Języków i Kultur jest Centrum Egzaminacyjnym DELF/DALF akredytowanym przez Ambasadę Francji w Polsce.
 • utrzymywany jest stały kontakt z lektorem języka francuskiego w Polsce oddelegowanym na potrzeby uczestników projektu przez Ambasadę Belgii – Przedstawicielstwo Dyplomatyczne Walonii-Brukseli w Warszawie oraz Wallonie-Bruxelles International (szkoła goszcząca pokrywa jedynie koszty dojazdu),
 • nawiązujemy kontakty ze szkołami w języku francuskim, otwieramy polską szkołę na świat, a uczniowie stają się ambasadorami Polski w świecie francuskojęzycznym. Kontakty te umożliwiane są przez współpracujące z nami instytucje frankofońskie o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
 • nauczyciele współpracują z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus +
 • Organizujemy w szkołach obchody Międzynarodowego Dnia Frankofonii 20 marca oraz 26 września Europejski Dzień Języków,
 • korzystamy z oferty edukacyjnej i materiałów dydaktycznych proponowanych przez instytucje partnerskie projektu, ambasady, instytucje kulturalne i wydawnictwa krajowe i zagraniczne,
 • nauczyciele mają dostęp do najnowszych materiałów dydaktycznych w Bibliomobile FLE.
 • Uczniowie korzystają z możliwości wyjazdów na staże w ramach wolontariatu europejskiego dzięki współpracy z partnerami europejskimi,
 • wykorzystujemy Europejskie Portfolio Językowe i stosujemy EUROPASS.

 2. Co daje uczestnictwo w projekcie nauczycielowi?

 • ciekawą ofertę szkoleń prowadzoną przez wykładowców polskich i zagranicznych,
 • dostęp do nowoczesnych materiałów dydaktycznych dotyczących nauczania języków obcych,
 • zapoznanie się z najnowszymi tendencjami i metodami nauczania języków obcych,
 • zwiększoną możliwość uczestnictwa w stażach zagranicznych w Belgii i we Francji,
 • dostęp do materiałów promujących język francuski, frankofonię i projekt KFS,
 • prestiżowy certyfikat po ukończonym cyklu szkoleń,
 • pomoc w przygotowaniu uczniów do certyfikatów międzynarodowych DELF przeprowadzanych w 131 krajach na całym świecie. Diplôme d'études en langue française – DELF, ustanowiony został przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej i potwierdza znajomość języka francuskiego na kolejnych etapach jego znajomości. Polskie Stowarzyszenie-Europa Języków i Kultur od roku 2012 jest Centrum Egzaminacyjnym DELF/DALF.

 3. Oczekiwane efekty:

 • zapewnienie drożności na poziomie gimnazjum i liceum w nauczaniu języka francuskiego, na kolejnych etapach edukacyjnych (w niektórych miejscowościach na Śląsku również w szkołach podstawowych)
 • nawiązanie współpracy międzynarodowej z młodzieżą z krajów frankofońskich,
 • zwiększenie liczby polskich uczniów znających dobrze język francuski, a tym samym zwiększenie ich szans na europejskim rynku pracy w przyszłości,
 • ułatwienie nauczycielom uczestnictwa w stażach zagranicznych, a tym samym stworzenie możliwości doskonalenia znajomości języka i nawiązywania kontaktów z nauczycielami języka francuskiego z innych krajów w celu wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych projektów,
 • w ramach współpracy zdecentralizowanej, nawiązanie kontaktów bezpośrednich pomiędzy społecznościami lokalnymi regionu, a krajami frankofońskimi, tym samym rozszerzenie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej,
 • stworzenie platformy wymiany doświadczeń nauczycieli różnych szczebli edukacyjnych w celu zwiększenia skuteczności nauczania języka francuskiego w Polsce oraz zintegrowanie środowiska nauczycieli języka francuskiego na Śląsku.

Partnerzy projektu:

 • Ambasada Belgii – Przedstawicielstwo Dyplomatyczne Walonia Bruksela w Warszawie,
 • Wallonie - Bruxelles International
 • Ambasada Francji w Polsce – Dział Współpracy Kulturalnej i Edukacyjnej
 • Ambasady krajów frankofońskich w Polsce
 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
 • Instytut Francuski w Polsce
 • Rada Generalna Departamentu Dolnego Renu w Alzacji (Francja)
 • Uniwersytet Śląski – Instytut Języków Romańskich i Translatoryki
 • Frankofońska telewizja TV5MONDE
 • REAL – europejska sieć stowarzyszeń nauczycieli języków obcych
 • Wydawnictwa językowe krajowe i zagraniczne (CLE International, Hachette,Didier, Wydawnictwo Szkolne PWN, LektorKlett), wydawnictwo Bayard & Milan Presse
 • księgarnie Edukator i Nowela
 • France – Horizons – organizator pobytów językowych we Francji dla uczniów.
Dodatkowych informacji udziela Prezes Polskiego Stowarzyszenia – Europa Języków i Kultur koordynatorka projektu
Klasy frankofońskie na Śląsku Renata Klimek-Kowalska
e-mail:kowalska.renia@gmail.com, tel. kom. : +48 607 344 334

WWW.frankofonia.pl, www.real-association.eu